فایل استانداردهای مربوط به لوله ی پلی اتیلن، آبیاری و …

در اینجا می توانید آخرین بازنگری های فایل های سازمان ملی استاندارد مربوط به لوله های پلی اتیلن و حوزه ی کشاورزی را مشاهده و دانلود کنید. سعی شده تا کلیه ی استانداردها گردآوری شده و از مرحله ی تولید تا کاربرد و جاگذاری در مزرعه را شامل شود. بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

چنانچه نیاز به استاندارد خاصی دارید، ان را برای ما ارسال کنید تا برایتان تهیه کنیم.

نیز برای جستجوی استانداردها از دکمه ی crtl+f برای جستجوی استاندارد استفاده کنید.


استانداردهای مربوط به لوله پلی اتیلن

دستورالعمل اجرا و راه اندازی شبکه های گاز رسانی پلی اتیلن-اردیبهشت ۱۳۹۰

لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری بازگشت حرارتی – روش آزمون

استاندارد ۸۹۸۸-ماشین های کشاورزی-تجهیزات آبیاری-لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در لوله های آبده آبیاری


استاندارد ۱۴۴۲۷-۳- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار-پلی اتیلن-قسمت ۳-اتصالات

استاندارد ۱۴۴۲۷-۲- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار-پلی اتیلن-قسمت ۷-راهنمایی ارزیابی سامانه

استاندارد ۱۴۴۲۷-۲- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار-پلی اتیلن-قسمت ۲-لوله ها-اصلاحیه

استاندارد ۱۴۴۲۷-۲- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار-پلی اتیلن-قسمت ۲-لوله ها

استاندارد ۱۴۴۲۷-۱- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار-پلی اتیلن-قسمت ۱-کلیات

استاندارد ۱۴۴۲۷-۳- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار-پلی اتیلن-قسمت ۵-کارایی سامانه

استاندارد ۱۴۴۲۷-۳- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار-پلی اتیلن-قسمت ۴-شیرآلات


 استاندارد ۱۳۲۰۵-۳- پلاستیک‌ها – سیستم‌های لوله کشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی- قسمت ۳- اتصالات

استاندارد ۱۳۲۰۵-۱- پلاستیک‌ها – سیستم‌های لوله کشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی- قسمت ۱- اصول کلی

  استاندارد ۱۳۲۰۵-۲- پلاستیک‌ها – سیستم‌های لوله کشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی- قسمت ۲- لوله‌ها


استاندارد ۱۳۲۵۲-۳- پلاستیک‌ها – سیستم لوله کشی پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا – قسمت ۳- اتصالات- ویژگی‌ها

استاندارد ۱۳۲۵۲-۱- پلاستیک‌ها – سیستم لوله کشی پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا – قسمت ۱- اصول کلی

  استاندارد ۱۳۲۵۲-۲- پلاستیک‌ها – سیستم لوله کشی پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا – قسمت ۲- لوله‌ها- ویژگی‌ها


استاندارد ۱۱۲۳۳-۴- پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردگازرسانی-پلی اتیلن-قسمت ۴- شیرآلات

استاندارد ۱۱۲۳۳-۵- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی-پلی اتیلن-قسمت ۵- کارایی سامانه

استاندارد ۱۱۲۳۳-۱- پلاستیک ها-سامانه های لولوه گذاری برای کاربرد گازرسانی-پلی اتیلن-قسمت ۱-کلیات

  استاندارد ۱۱۲۳۳-۲-پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی- پلی اتیلن-قسمت ۲-لوله ها

استاندارد ۱۱۲۳۳-۳- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی-پلی اتیلن -قسمت ۳-اتصالات


استاندارد ۱۳۳۱۶- اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی اتیلن – آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن

استاندارد ۱۳۵۰۲- اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی اتیلن – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

  استاندارد ۱۴۱۴۸-پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک

استاندارد ۱۴۵۶۳- پلاستیک‌ها – لوله‌ها و اتصالات پلاستیکی – ضرایب کاهش فشار در سامانه‌های خط لوله پلی اتیلن مورداستفاده در دماهای بیش از ۲۰

  استاندارد ۱۴۹۸۱-لوله های پلی اتیلن شبکه ای شده-اثر زمان و دما بر استحکام مورد انتظار

استاندارد ۱۴۹۸۳-لوله و اتصالات پلی اتیلنی شبکه ای شده-ارزیبای دربجه شبکه ای شدن توسط تعیین محتوی ژل-روش آزمون

استاندارد ۱۴۹۸۵-اتصالات و لوله های پلاستیکی-سه راهی انشعابی از جنس پلی اتیلن-مقاومت ضربه-روش آزمون

استاندارد ۱۶۰۴۲-پلاستیک-ورق های پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد و پلی اتیلن با چگالی زیاد

استاندارد ۱۶۱۶۶-فیلم های پلی اتیلینی ساخته شده از پلی اتیلن با دانسیته پایین برای مصارف عمومی و بسته بندیها-ویژگی ها

  استاندارد ۱۶۴۹۸-۲- پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی-پلی اتیلن-قسمت ۲-راهنمای ارزیابی انطباق

  استاندارد ۸۹۸۸-ماشین های کشاورزی-تجهیزات آبیاری-لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در لوله های آبده آبیاری

استاندارد ۶۷۷۵- ماشین های کشاورزی-تجهیزات آبیاری قطه چکان ها و لوله های قطره چکان دار-ویژگی و روش های آزمون

استاندارد ۶۹۸۰-۱-پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب و نرخ جریان حجمی مذاب پلاستیک های گرمانرم

  استاندارد ۷۱۷۴-۱- پلاستیک ها-لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری ابعاد- روش آزمون

  استاندارد ۷۱۷۵-۲-لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار دوده

استاندارد ۷۱۷۵-۶- پلاستیک ها-لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ بررسی چگونگی پراکنش دوده ـ روش آزمون

استاندارد ۷۱۷۵-۸-پلاستیک ها-لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون

استاندارد ۷۶۰۷-پلاستیک ها- سامانه ای لوله گذاری- لوله های پلی اتیلن برای کاربرد آبیاری-ویژگی ها

استاندارد ۷۶۰۷-پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری-لوله های پلی اتیلن برای کاربرد آبیاری-ویژگی ها

استاندارد ۱۱۴۳۶-پلاستیک ها-لوله های پلاستیکی گرمانرم

استاندارد ۱۲۴۳۹- لوله های تحت فشار پلی اتیلنی- اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مکانیکی-الزامات و روش آزمون فشار پایین داخلی(نشتی به داخل)

استاندارد ۱۳۱۸۳- لوله و اتصالات پلاستیکی- آماده سازی آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن و اتصال دهنده جوش الکتریکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *